Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen opdrachtgever en Leonore Brand tot stand te komen overeenkomst. 2. De werkzaamheden worden niet uitgevoerd op basis van een arbeidsovereenkomst, maar op basis van een overeenkomst van opdracht in de zin van BW 7:400 en verder. 3. De overeenkomst wordt gesloten door beide partijen in de uitoefening van beroep of bedrijf. 4. Een offerte van Leonore Brand is vrijblijvend en twee maanden geldig 5. De overeenkomst tussen opdrachtgever en Leonore Brand komt tot stand op het moment dat de offerte van Leonore brand schriftelijk wordt aanvaard kan ook per email dan wel dat de werkzaamheden van Leonore Brand aanvangen. 6. Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs of voor dat deel opgegeven prijs. 7. Indien opdrachtgever de opdracht aan Leonore Brand heeft verleend om deze door Leonore Brand te laten uitvoeren, is Leonore Brand gerechtigd een andere persoon de opdracht te laten uitvoeren. Artikel 7:404 BW is niet van toepassing. 8. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard of inhoud van de opdracht van opdrachtgever voortvloeit dat deze onbepaalde tijd is aangegaan. 9. Partijen kunnen met elkaar communiceren via elektronische middelen. Waar gesproken wordt over schriftelijke communicatie kan dat ook via e-mail plaats vinden.
Artikel 2: De uitvoering van de werkzaamheden
A. Algemeen
1. In de offerte is de omschrijving opgenomen van de door Leonore Brand uit te voeren werkzaamheden. 2. Leonore Brand zal zich inspannen de werkzaamheden uit te voeren zoals vastgelegd in de met opdrachtgever overeengekomen afspraken. Opdrachtgever is gerechtigd om instructies te geven over de werkzaamheden, maar dit laat onverlet dat Leonore Brand vrij is om de werkzaamheden naar eigen inzicht uit te voeren. 3. Leonore Brand is gerechtigd om voor de uitvoering van (delen van) de opdracht derden in te schakelen. 4. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond, zijn slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overeenkomst kan niet wegens termijnoverschrijding door opdrachtgever worden ontbonden. Leonore Brand is niet schadeplichtig wegens termijnoverschrijding. 5. Indien Leonore Brand op verzoek van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, worden deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan Leonore Brand vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Leonore Brand. 6. Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties zoals bedoeld in het vorige lid het overeengekomen tijdstip of verwachte tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden kan worden beïnvloed. 7. Leonore Brand is gerechtigd bepaalde onderdelen van de website (tijdelijk) buiten werking te zetten bij installatie of in geval van onderhoud Leonore Brand zal zich inspannen dit zo kort mogelijk te houden en kan niet aansprakelijk gehouden worden voor eventuele schade van opdrachtgever. 8. Leonore Brand spant zich in om de website toegankelijk en beschikbaar te houden, maar kan niet aansprakelijk gehouden worden als de website op enig moment niet beschikbaar is tenzij opdrachtgever aantoont dat dit te wijten is aan Leonore Brand.
B. Ontwerpen en bouwen van een website
1. Opdrachtgever staat er voor in dat hij beschikt over alle noodzakelijke licenties van aangeleverde materialen (intellectueel eigendom) bestemd voor de ontwikkeling van de website. 2. Leonore Brand heeft het recht om gebruik te maken van door opdrachtgever aangeleverde afbeeldingen en teksten. Opdrachtgever vrijwaart Leonore Brand voor aanspraken van derden ter zake. 3. Leonore Brand zal gebruikmaken van software, componenten en templates van derden, inclusief open source software, bij de ontwikkeling van een website. 4. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde website bij de opdrachtgever. Leonore Brand zal opdrachtgever afdoende informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden. 5. Uitsluitend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen zal de broncode van een ontwikkelde website aan opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. 6. Opdrachtgever vrijwaart Leonore Brand voor aanspraken van derden dat geleverde website inbreuk maakt op een recht van intellectueel eigendom (zoals octrooien, auteursrechten en dergelijke), tenzij opdrachtgever kan aantonen Leonore brand kennis had of had moeten hebben van de inbreuk bij de betreffende website. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht en oplevering van de website, schriftelijk aan Leonore Brand te worden gemeld, bij gebreke waarvan opdrachtgever wordt geacht het resultaat volledig te hebben aanvaard. Het melden van klachten schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. 7. Leonore Brand zal de website opleveren wanneer deze in haar professionele opinie voldoet aan de specificaties of geschikt is voor gebruik. Opdrachtgever dient vervolgens binnen tien werkdagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. Indien opdrachtgever niet binnen deze periode het opgeleverde afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard. Indien opdrachtgever nadien nog wijzigingen of toevoegingen wenst kan dit als meerwerk dat tegen uurtarief in rekening wordt gebracht.
C. Onderhoud aan de website
1. Om de veiligheid van de website zo veel mogelijk te waarborgen dienen alle updates aan software en plugins te worden uitgevoerd zo spoedig mogelijk na een release. 2. Op verzoek van Leonore Brand zal opdrachtgever alle benodigde toegang verlenen tot betrokken computersystemen om installatie, configuratie, onderhoud en aanpassingen van de software mogelijk te maken. 3. Leonore Brand biedt opdrachtgever de mogelijkheid onderhoud bedoeld onder punt 1 aan de website te regelen in een onderhoudsabonnement. 4. Het onderhouden van de software van de website wordt dan uitgevoerd door Leonore Brand. Dit omvat onder meer het updaten van WordPress, geïnstalleerde plugins en themes. Ook worden wijzigingen in de software aangebracht als voortschrijdend inzicht over de veiligheid deze noodzakelijk maken. 5. Het onderhoudsabonnement kan door beide partijen schriftelijk worden opgezegd aan het einde van de overeengekomen contractperiode met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen. 6. Mocht de opdrachtgever met Leonore Brand overeenkomen dat opdrachtgever de software zelf onderhoudt, dan is opdrachtgever verantwoordelijk om de software en geïnstalleerde plugins te updaten zodra er een nieuwe versie verschijnt. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle mogelijke gevolgen van het zelf updaten. Eventuele problemen voortkomend uit dit updaten zal Leonore Brand trachten op te lossen tegen geldend uurtarief. 7. Als voor het gebruik van de software licenties van derden noodzakelijk zijn, zal Leonore Brand deze licenties aanschaffen en direct doorleveren aan opdrachtgever. Opdrachtgever zal zorg dragen dat de bepalingen uit deze licentie stipt worden na geleverd. Opdrachtgever vrijwaart Leonore Brand voor aanspraken van derden betreffende de naleving van deze bepalingen uit deze licentie. Indien sprake is van jaarlijkse verplichte verlenging van licenties zal Leonore Brand deze aan de Opdrachtgever doorberekenen. 8. Leonore Brand zal zich inspannen om door opdrachtgever gewenste veranderingen na de oplevering toe te voegen aan de website. Indien naar het oordeel van Leonore Brand een verzochte verandering het functioneren of de veiligheid van de software negatief kan beïnvloeden, zal Leonore Brand dit melden aan opdrachtgever. Indien opdrachtgever desondanks staat op de verandering, zal Leonore Brand deze doorvoeren, op eigen risico van opdrachtgever en zonder enige aansprakelijkheid voor Leonore Brand. Deze veranderingen of reparaties aan de website worden uitgevoerd door Leonore Brand tegen geldend uurtarief. 9. Indien opdrachtgever zelfstandig een wijziging aan de website wenst door te voeren, of dit door een derde wil laten uitvoeren, geschiedt dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van opdrachtgever, tenzij opdrachtgever de gewenste wijziging vooraf aan Leonore Brand heeft gemeld. Leonore Brand kan aan deze goedkeuring voorwaarden verbinden. 10. Indien Leonore Brand en opdrachtgever zijn overeengekomen dat Leonore Brand ook het inhoudelijke onderhoud aan de website uitvoert, zal Leonore Brand haar inspannen deze handelingen zorgvuldig uit te voeren. Leonore Brand kan echter nooit verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele gemaakte fouten en daaruit voortvloeiende schade. 11. Leonore Brand zal zich inspannen om de kennis omtrent de software op peil te houden.
Artikel 3: Verplichtingen van de opdrachtgever
1. Opdrachtgever zal alle medewerking verlenen aan de uitvoering van de opdracht, en indien van toepassing benodigd personeel hiervoor beschikbaar houden. 2. Opdrachtgever staat jegens Leonore Brand in voor de juiste, volledige en tijdige verstrekking aan Leonore Brand van alle voor de opdracht benodigde gegevens, keuzes en specificaties in de door Leonore Brand gewenste vorm, ook indien die van derden verkregen moeten worden. 3. Opdrachtgever is voor de in de vorige leden omschreven verplichtingen verantwoordelijk en aansprakelijk. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en honorarium ontstaan door het niet (tijdig en/of behoorlijk) ter beschikking stellen van gegevens en bescheiden en personeel zoals omschreven in artikel 3 leden 1 en 2 zijn voor rekening van opdrachtgever. 4. Onverminderd de verplichtingen en verantwoordelijkheden van Leonore Brand, blijft opdrachtgever verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door hem of haar genomen beslissingen omtrent de mate waarin hij zich op de door Leonore Brand gegeven adviezen baseert, evenals voor het gebruik en de implementatie daarvan. 5. Uitvoering van de overeenkomst vraagt de volgende medewerking van opdrachtgever: 6. Opdrachtgever geeft gemaakte keuzes en specificaties tijdig door aan Leonore Brand 7. Opdrachtgever keurt de website na oplevering tijdig (binnen de gestelde termijn van tien werkdagen). 8. Indien er voor de bouw of het onderhoud aan de website licenties van derden nodig zijn moet opdrachtgever deze zelf kopen of deze worden Leonore Brand aangeschaft voor rekening van opdrachtgever. Leonore Brand wordt gevrijwaard van aanspraken van derden bij de installatie en onderhoud van betreffende software. 9. Opdrachtgever onthoudt zich op diens website van illegale activiteiten of zaken in strijd met de openbare orde of goede zeden.
Artikel 4: Intellectuele eigendomsrechten
1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van een dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde website berusten uitsluitend bij Leonore Brand en diens toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de overeenkomst tussen beide partijen. Opdrachtgever zal de website niet verveelvoudigen of wijzigen of voor een ander doel gebruiken zonder dat dat vooraf schriftelijk overeengekomen is. 2. Indien enig recht van intellectueel eigendom op software wordt overgedragen van Leonore Brand naar opdrachtgever, behoudt Leonore Brand een onbeperkte en eeuwigdurende licentie om de website en onderdelen daarvan te gebruiken in haar bedrijfsvoering en uit te leveren aan anderen. 3. Leonore brand behoudt te allen tijde het recht de door de uitvoering van de overeenkomst toegenomen kennis ten behoeve van andere opdrachtgevers te gebruiken, voor zover hierbij geen informatie van opdrachtgever in strijd met verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden. 4. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de website te verwijderen of te wijzigen. 5. Niets uit het voorgaande mag worden geïnterpreteerd of toegepast op een wijze die strijd oplevert met een bepaling uit licenties, zoals open-source licenties, of software van derden die onderdeel zijn van de door Leonore Brand ontwikkelde website. Indien deze licenties verplichtingen met zich meebrengen voor de door Leonore Brand ontwikkelde website, gaan deze verplichtingen boven het in dit artikel bepaalde.
Artikel 5: Prijs en betaling
1. Prijzen voor websites worden overeengekomen in offerte en zijn derhalve bepaald. Indien echter het project langer duurt dan overeengekomen en dit niet te wijten is aan Leonore Brand kunnen prijzen tussentijds worden aangepast. 2. Leonore Brand vraagt een aanbetaling van één derde van het bedrag van de offerte voorafgaande aan de uitvoering van de opdracht. 3. Leonore Brand factureert beheer- en andere werkzaamheden op basis van haar uurtarief, (waaronder kosten van door haar ingeschakelde derden) en eventueel daarover verschuldigde belastingen. Deze posten worden per maand aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. 4. Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. 5. Indien opdrachtgever niet (tijdig) voldoet aan zijn (betalings)verplichtingen is Leonore Brand gerechtigd om onderdelen van de website buiten werking te stellen of het onderhoud uit te stellen. 6. Alle in redelijkheid gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten Leonore Brand maakt als gevolg van de niet-nakoming door de opdrachtgever, komen voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten zijn vastgesteld op 15% van de openstaande vordering, met een minimum van € 40. 7. Prijsafspraken m.b.t. onderhoud kunnen tussentijds worden aangepast. Leonore Brand zal opdrachtgever altijd schriftelijk op de hoogte stellen van deze voorgenomen prijsaanpassing. Indien opdrachtgever niet akkoord gaat heeft hij de mogelijkheid tot het kosteloos ontbinden van het betreffende contract. 8. Bij onvoorziene kosten is Leonore Brand gerechtigd deze kosten door te berekenen en door te belasten ten laste van opdrachtgever.
Artikel 6: Tussentijdse beëindiging van de opdracht
1. In geval van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst is opdrachtgever verplicht om alle kosten en schade aan de zijde van Leonore Brand te vergoeden. Onder deze schade en kosten vallen in ieder geval de in verband met de overeenkomst en de (toekomstige) werkzaamheden gemaakte kosten, gedane investeringen en bezettingsverlies. 2. In geval van vooruitbetaling zal bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst geen terugbetaling plaatsvinden van reeds betaalde bedragen. 3. In geval van overmacht, waaronder ziekte of tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid, is Leonore Brand gerechtigd haar prestaties op te schorten, zonder dat opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op schadevergoeding kan doen gelden. 4. Partijen hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surseance van de andere partij. 5. De overeenkomst eindigt van rechtswege in geval van overlijden van een der partijen, tenzij anders overeengekomen. 6. Partijen hebben het recht tot ontbinding van de overeenkomst indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in een wezenlijke verplichting die volgt uit de overeenkomst en deze partij ter zake van die verplichting in verzuim is. 7. Leonore Brand behoudt bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst aanspraak op betaling van facturen voor reeds verrichte en eventueel in overleg nog te verrichten werkzaamheden. De betalingsverplichting van opdrachtgever van facturen van reeds verrichte werkzaamheden wordt op het moment van beëindiging van de overeenkomst direct en volledig opeisbaar.
Artikel 7: Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Leonore Brand is slechts aansprakelijk indien opdrachtgever aantoont dat opdrachtgever schade heeft geleden door een wezenlijke fout van Leonore Brand. 2. De aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag gelijk aan één maal het aan Leonore Brand verschuldigde bedrag door beide partijen overeengekomen in offerte. 3. Indien voor de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft worden uitgevoerd tegen een uurtarief, is de aansprakelijkheid van Leonore Brand beperkt tot vijf (5) maal het in de offerte vermelde uurtarief. 4. Leonore Brand is uitsluitend gehouden tot vergoeding van directe schade. Aansprakelijkheid van Leonore Brand voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is uitgesloten. 5. De in dit artikel genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden onverkort in geval van aansprakelijkheid ten opzichte van meerdere opdrachtgevers. In dat geval betaalt Leonore Brand aan alle opdrachtgevers tezamen niet meer dan de op grond van bovenstaand artikel geldende schadevergoeding. 6. Buiten de in voorgaande artikelen genoemde gevallen rust op Leonore Brand geen enkele verplichting tot schadevergoeding. 7. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt. 8. Leonore Brand zal bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Leonore Brand is niet aansprakelijk voor de fouten en/of tekortkomingen van deze derden tenzij zij onder verantwoordelijkheid van Leonore brand werken. 9. Opdrachtgever vrijwaart Leonore Brand ter zake van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de voor opdrachtgever (nog te) verrichte(n) opdracht, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Leonore Brand. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en (proces)kosten Leonore Brand in verband met een dergelijke aanspraak maakt.
Artikel 8: Privacy bepalingen
1. Leonore Brand zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan 2. Wanneer Leonore Brand bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt. Leonore Brand is voorts niet verantwoordelijk voor enige wanprestatie van de webhoster in kwestie. 3. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Leonore Brand zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe 4. Leonore Brand is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Voorts behoudt Leonore Brand zich het recht op een bescheiden creditvermelding met hyperlink in de voor opdrachtgever afgeleverde website. 5. Geschillenregeling en toepasselijk recht. 6. Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. .

WhatsApp chat